Regulamin sklepu internetowego

MESSAGEKIDS.PL

 1. PRZEDSIĘBIORCA PROWADZĄCY SKLEP INTERNETOWY, KONTAKT

1.1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.messagekids.pl, jest Wojciech Sarnowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WSTR Wojciech Sarnowski, ul. Zakole 5, 62-002 Suchy Las, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się nadanym numerem NIP: 7822178288 oraz REGON: 639807110.

1.2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy
z poniższych sposobów:

– pod adresem: E-sklep MESSAGEKIDS.PL, Białośliwska 20 ,60-418 Poznań

– telefonicznie pod numerem 00 48 888 571 000(koszt wg. taryfy operatora),

– poprzez pocztę elektroniczną: hello@messagekids.pl

 1. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO MESSAGEKIDS.PL

2.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

2.2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące w nim zakupów podają swoje dane osobowe, które podmiot prowadzący sklep przetwarza
na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

 1. ZAMAWIANIE TOWARÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową https://messagekids.pl/index.php/shop/

3.2. Towary w sklepie internetowym są oznaczone poprzez wskazanie informacji o ich właściwościach, cenie, materiale, z którego są wykonane, a także bieżącej dostępności.

3.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, liczbę sztuk, a w razie potrzeby podając także inne, specyficzne dla danego towaru informacje.

 1. INSTRUKCJA DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERETOWYM

4.1. Po wybraniu przez Klienta towaru w rozmiarze wybranym w oknie wyboru „ROZMIAR”, należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”.

4.2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony. Po wybraniu opcji „Zamówienie” następuje przeniesienie do panelu „Dane płatności”, w którym należy wprowadzić dane klienta wraz z adresem (opcjonalnie adresem dostawy, jeżeli jest inny niż adres Klienta), opcjonalnych uwag do zamówienia, wyboru paczkomatu, a także sposobu płatności.

4.3. Klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów płatności w części – Wybierz płatność – płatności online lub opłacenia przesyłki przy odbiorze.

4.4. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję
i płacę”.

4.5. Jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.

4.6. W przypadku nieotrzymania zapłaty online przez podmiot prowadzący sklep, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.

4.7. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków
i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca, uznaje
się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.

4.8. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych płatności, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści wiadomości Klient otrzyma indywidualny numer zamówienia.

4.9. Podmiot prowadzący sklep może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w kwestiach związanych z zamówieniem. 

 1. CENY ZA PRODUKTY

5.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

5.2 Do ceny towaru wysyłanego poza granice Polski, doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wskazanego kraju dostawy, a także formy dostawy i płatności.

5.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Podmiot prowadzący sklep. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Podmiot prowadzący sklep zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych.

5.4. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 1. DOSTĘPNOŚĆ ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

6.1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi w ilości wskazanej pod opisem każdego z towarów.

6.2. W wyjątkowych sytuacjach, takich jak w szczególności złożenie zamówienia na ten sam towar równocześnie przez więcej niż jednego Klienta, towar może nie być już dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

6.3. W karcie produktu udostępniana jest pełna informacja o zakresie dostępnych rozmiarów.

 1. BRAK MOŻLIWOŚCIE REALIZACJI ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA

W przypadku braku danego towaru lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.

 1. SPOSÓB DOSTAWY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

8.1. Dostawy towaru realizowane są na terenie Polski oraz poza jej granicami.

8.2. W przypadku płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu 100 % należności za zamówiony towar.

8.3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, czas dostawy na ternie Polski wynosi do 3 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia.

8.4. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez Podmiot prowadzący sklep firma kurierska.

 1. FORMY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

9.1. Sprzedawca umożliwia płatność za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności (PayU.pl).

9.2. Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Towar zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu. 

9.3. Podmiot prowadzący sklep nie akceptuje przelewów tradycyjnych, wobec czego Klient nie otrzyma numeru konta, na który należy dokonać wpłaty np. w banku lub na poczcie.

 1. UMOWA SPRZEDAŻY

10.1. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.messagekids.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, co oznacza między innymi, że Podmiot prowadzący sklep może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

10.2. Umowa jest zawierana w języku polskim

 1. WYKONANIE UMOWY – TERMIN 

11.1. W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy, Podmiot prowadzący sklep zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi do odbioru na terenie Polski w terminie do 3 dni roboczych od poprawnego złożenia zamówienia. W przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny, Podmiotu prowadzący sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem proponując możliwe w danej sytuacji rozwiązania. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

11.2 Dostawa towaru przez przewoźnika poza granicami Polski następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 5 do 14 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 1. KOSZT DOSTAWY

12.1. Dostawy realizowane są na terenie Polski oraz – po uprzednim uzgodnieniu poprzez adres e-mail: hello@messagekids.pl, również poza jej granicami.

12.2. Dostawa na terenie Polski jest bezpłatna. Koszt dostawy poza granicami Polski jest uzależniony od kraju dostawy, sposobu dostawy oraz metody płatności,
i jest uzgadniany indywidualnie z Klientem przed dokonaniem zakupu.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

13.1. Klient będący równocześnie konsumentem, a także podmiot wskazany w pkt 15.1 Regulaminu, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).

13.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

13.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa Podmiotowi prowadzącemu sklep jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy
w jeden ze wskazanych sposobów:

pocztą na adres: E-sklep MESSAGEKIDS.PL ul. Białośliwska 20, 60-418 Poznań

przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: hello@messagekids.pl,

Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności.

13.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 13.2. powyżej.

13.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Podmiot prowadzący sklep zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Podmiot prowadzący sklep), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Podmiot prowadzący sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży,
z zastrzeżeniem pkt 13.7. poniżej.

13.6. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba
że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem należności w inny sposób niż sposób zapłaty za towar.

13.7. Podmiot prowadzący sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanej rzeczy.

13.8. Zwracany towar należy odesłać na adres: e-Sklep MESSAGEKIDS.PL, ul. Białośliwska 20, 60-418 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie
nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Podmiot prowadzący sklep o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

13.9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy.

 1. REKLAMACJE

14.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Podmiotu prowadzący sklep ponosi odpowiedzialność za wady.

14.2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym może być reklamowana, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.

14.3. Reklamację można złożyć drogą pocztową na adres podmiotu prowadzącego sklep lub drogą elektroniczną na adres: hello@messagekids.pl.

14.4. W przypadku reklamacji drogą pocztową lub elektroniczną, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Reklamowany towar należy odesłać na adres: E-sklep MESSAGEKIDS.PL ul. Białośliwska 20, 60-418 Poznań.

14.5 Podmiot prowadzący sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail bądź sms.

14.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, lub elektroniczną, Klient otrzyma zwrot należności za towar, a zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu MESSAGEKIDS.PL – po uprzednim przesłaniu kopii / skanu dowodu
ich poniesienia na adres e-mail: hello@messagekids.pl.

14.7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową
Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

15.1 Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera z Podmiotem prowadzącym Sklep, nie ma charakteru zawodowego.

15.2 Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:

niedozwolonych postanowień umownych;

odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu,

prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z pkt 13 Regulaminu.

15.3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 15.1, traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł
ze Podmiotem prowadzącym sklep, posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

 1. NEWSLETTER

16.1. Klient ma możliwość zawarcia umowy na świadczenie usługi NEWSLETTER  pozwalającej Klientowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Podmiotu prowadzącego sklep, dotyczących Towarów dostępnych w Sklepie.

16.2 W każdym czasie i bez podania przyczyn Klient może wypowiedzieć umowę wskazaną w pkt 16.1 powyżej poprzez przesłanie stosownego oświadczenia
na adres poczty elektronicznej: hello@messagekids.pl

 1. WYSTAWIENIE FAKTURY

17.1. W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia. 

17.2.  Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, Podmiot prowadzący sklep przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19.1 W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym w Polsce prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

19.2 Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Podmiotem prowadzącym sklep, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też ich rezultat byłby niesatysfakcjonujący dla którejkolwiek ze Stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

19.3 Ewentualne spory powstałe pomiędzy Podmiotem prowadzącym sklep, a Klientem, będącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

19.4 Ewentualne spory powstałe pomiędzy Podmiotem prowadzącym sklep, a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Podmiotu prowadzącego sklep.